Loading...
Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

83.635

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

18.645

Hình sự

7.868

Dân sự

50.619

Hôn nhân và gia đình

3.523

Kinh doanh thương mại

462

Hành chính

436

Lao động

4

Quyết định tuyên bố phá sản

2.078

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv