Loading...
Skip to main content

Thông báo

Tin hoạt động tand tối cao

Xem thêm >>

Tin hoạt động của tand tỉnh

Xem thêm >>

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

107.429

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

23.084

Hình sự

10.623

Dân sự

65.344

Hôn nhân và gia đình

4.372

Kinh doanh thương mại

618

Hành chính

493

Lao động

5

Quyết định tuyên bố phá sản

2.890

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv