Loading...
Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

81.310

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

18.007

Hình sự

7.714

Dân sự

49.219

Hôn nhân và gia đình

3.455

Kinh doanh thương mại

456

Hành chính

425

Lao động

4

Quyết định tuyên bố phá sản

2.030

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv